Redd Harper
Dịch lời của Oswald Smith

Câu 1

[C]1.Lòng bạn [C7]chưa từng được thái [F]an?

[G]Gặp gian [G7]nguy bạn nao núng [C]luôn?

[C] Gần nơi [C7]Cha lòng bạn yên [F]thỏa,

Khúc thánh [C]ca nguồn [G7]vui tâm [C]hồn. [C]

Điệp khúc

Bình an thay [F]có Jê-[G7]sus.

Nhờ Ngài, bạn chiến thắng quân [C]thù,

[C] Lòng mừng vui. [F]Ngợi khen [D7]Chúa;

[G7]chốn nương cậy hoàn toàn thái [C]an.

Câu 2

[C]2.Lòng bạn [C7]nghi ngờ tình Chúa [F]chăng?

[G]Bạn lo [G7]âu gặp cơn hiểm [C]nguy?

[C] Bài ca [C7]khen ngợi mau trổi [F]tiếng,

Lúc ấy [C]tâm bạn [G7]thấy an [C]bình. [C]

Điệp khúc

Bình an thay [F]có Jê-[G7]sus.

Nhờ Ngài, bạn chiến thắng quân [C]thù,

[C] Lòng mừng vui. [F]Ngợi khen [D7]Chúa;

[G7]chốn nương cậy hoàn toàn thái [C]an.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập