Ralph E. Hudson
Ban Soạn Thánh Ca 2011

Câu 1

1.Đời tôi thỏa lòng nơi Đấng chăn hiền,

Ngài là dòng suối mãi tuôn trào.

Ngài đưa tôi đến thảo nguyên xanh tươi,

Hồn tôi luôn náu nương nơi Ngài.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Cha dấu yêu chăn giữ tôi luôn.

Bình an thay trong cánh tay nhân từ,

Ngài hằng chăm sóc tôi mỗi ngày.

Câu 2

2.Bình an mỗi ngày bên Chúa Jê-sus,

Nào sợ chi cứ nương nơi Ngài.

Dù trong đêm tối khiếp kinh vây quanh,

Được trong tay Chúa tôi an lành.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Cha dấu yêu chăn giữ tôi luôn.

Bình an thay trong cánh tay nhân từ,

Ngài hằng chăm sóc tôi mỗi ngày.

Câu 3

3.Niềm tin vững bền không chút nao sờn,

Ngài là neo giữ tôi trọn đời.

Lòng không xao xuyến trước bao phong ba,

Ngài đưa tôi đến nơi thiên đàng.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Cha dấu yêu chăn giữ tôi luôn.

Bình an thay trong cánh tay nhân từ,

Ngài hằng chăm sóc tôi mỗi ngày.

Câu 4

4.Rồi đây đón mừng Jê-sus lai hồi,

Ngài là Vua hiển vinh muôn đời.

Được bên chân Chúa trước ngôi vinh quang,

Cùng nhau ca hát tôn vinh Ngài.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Cha dấu yêu chăn giữ tôi luôn.

Bình an thay trong cánh tay nhân từ,

Ngài hằng chăm sóc tôi mỗi ngày.

Mới truy cập