Baylus McKinney
Dịch lời của B.B. McKinney

Câu 1

1.Bạn thân mến!

Đừng ngã lòng khi giông tố nổi lên.

Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh.

Bạn thân mến!

Đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm.

Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.

Điệp khúc

Đi trên lối những nẻo đường gió mưa,

Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa.

Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó,

hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

Câu 2

2.Bạn thân mến!

Đừng run sợ khi muôn phía tối đen.

Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh.

Bạn thân mến!

Đừng nghi ngờ khi thử thách đảo điên.

Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.

Điệp khúc

Đi trên lối những nẻo đường gió mưa,

Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa.

Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó,

hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

Câu 3

3.Bạn thân mến!

Đừng vấp phạm khi xao xuyến đức tin.

Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh.

Bạn thân mến!

Đừng yếu mềm khi cám dỗ đến bên.

Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.

Điệp khúc

Đi trên lối những nẻo đường gió mưa,

Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa.

Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó,

hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

Câu 4

4.Bạn thân mến!

Đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian.

Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh.

Bạn thân mến!

Đừng nương dựa vào trần thế tối tăm.

Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.

Điệp khúc

Đi trên lối những nẻo đường gió mưa,

Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa.

Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó,

hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

Mới truy cập