Cleland B. McAfee, 1903
Dịch lời của C. B. McAfree

Câu 1

1.Trong nơi hồn thân an tịnh thay,

Gần lòng từ ái Chúa Cha.

Nơi bao tội khiên ác đều xa.

Gần Chúa yêu thương muôn đời.

Điệp khúc

Lạy -sus là Cứu Chúa tôi,

Chúa Cha đã ban xuống trần.

Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài.

Nguyện đưa dắt tôi trọn đời.

Câu 2

2.Đâu nơi dịu êm luôn bình an?

Gần lòng từ ái Chúa Cha.

Nơi ta gặp Jê-Chúa nhân ái.

Gần Chúa yêu thương muôn đời.

Điệp khúc

Lạy -sus là Cứu Chúa tôi,

Chúa Cha đã ban xuống trần.

Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài.

Nguyện đưa dắt tôi trọn đời.

Câu 3

3.Đâu nơi mọi ô xóa bôi hết?

Gần lòng từ ái Chúa Cha.

Nơi bao mừng vui an tịnh thay.

Gần Chúa yêu thương muôn đời.

Điệp khúc

Lạy -sus là Cứu Chúa tôi,

Chúa Cha đã ban xuống trần.

Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài.

Nguyện đưa dắt tôi trọn đời.

Mới truy cập