C. Harold Lowden
Dịch lời của Thomas O. Chisholm

Câu 1

Xin sống cho Chúa Jê-sus Christ trọn đời tôi.

Quyết đem hết khả năng phục sự Chúa không thôi.

Trao Chúa bao nỗi niềm sung sướng cùng cay đắng.

Nguyện bước theo chân Jê-sus Christ suốt cả đời.

Lạy -sus Christ Cứu Chúa tôi, trọn đời quyết hiến dâng Ngài.

Xưa Ngài chẳng tiếc ngôi cao sang, đã bỏ thân vàng cứu tôi.

Trọn đời chẳng ai như Ngài, lòng này rước Chúa quản cai.

Từ nay đời tôi dâng Chúa mãi mãi, Cứu Chúa duy một Ngài thôi.

Mới truy cập