Harold Lillenas
Dịch lời của H. Lillenas

Câu 1

1.Tôi nhìn xem đám đông, trong chốn ô tội.

Tay xiềng, chân xích, luôn ra hiệu kêu tôi.

Tôi thầm nghe Chúa khuyên: “Kìa ai đi cứu chúng?”,

Điệp khúc

Chính tôi vui đáp lời: “Lạy Chúa sai con.”

Ngài khuyên tôi đến đấy, Chúa đang gọi tôi, tôi vui đáp:

“Chúa cứ truyền sai con đến nơi có triệu người chìm trong bến mê.”

Câu 2

2.Ai người thân quyến ta, đang sống trong tội,

Đêm ngày rên siết, ôi trông thật thê lương.

Không một ai đoái thương, nào ai lo lắng đến,

Điệp khúc

Chính tôi vui đáp lời: “Lạy Chúa sai con.”

Ngài khuyên tôi đến đấy, Chúa đang gọi tôi, tôi vui đáp:

“Chúa cứ truyền sai con đến nơi có triệu người chìm trong bến mê.”

Mới truy cập