Cổ điệu Na-uy, Thế kỷ 11
Phan Đình Liệu, 1930

Câu 1

1.Một thiên sứ đương đêm lặng canh thâm,

Báo cùng bọn chăn tin Chúa lâm phàm

Trong Giu đa, thành Bết-lê-hem;

Chúng nghe xong vội dời chân đến tầm,

Thấy Con Thánh tươi cười yên lặng nằm,

Lời kia quả nghiệm thật không lầm.

Câu 2

2.Nghìn vạn thiên thần ca giọng du dương,

Chúc Jê-sus sinh vui vẻ lạ dường;

Ca hòa nhau vận điệu tôn vương,

Tán dương danh Ngài rạng trên thiên đường,

Thế nhân hưởng ơn nghìn thu miên trường,

Từ nay cả địa cầu an khương.

Câu 3

3.Vì tội nhân loại nên Ngài hy sinh,

Chỗ thập tự, ôi trông thấy ghê mình;

Chântay đều bị đóng đinh,

Giáo đâm hồng đầu bị gai khổ tình,

Cớ sao chính Con Trời nay chịu hình?

Vì tâm huyết thương người nhiệt thành.

Câu 4

4.Địa hạ một, thiên thượng không hai,

Huyết chuộc tội, ban ơn cứu lâu dài;

Tâm hồn tôi gội sạch khoan thai,

Quyết rao Tin Lành mọi nơi Chúa sai,

Giống thiên sứ xưa truyền tin nầy hoài,

Cùng nhau xướng ca rập một bài.

A- men.

Mới truy cập