Wu Bing Jian
Dịch lời của Chen Zhen Hua

Câu 1

Ngày hôm [C]nay đây, [Am] thời gian Chúa [Dm]ban tặng ta,

và không [G7]lâu rồi vua Jê-sus Chúa oai quyền [C]sẽ lai lâm.

[C7] Nguyện dâng Ngài [F]tháng năm đó [Dm] hồn, thân, trí, [A7]lực đây.

Muôn điều đẹp [D]quý thảy thuộc Ngài [G]thôi.

Ngày hôm... [C]...nay đây, [Am] rồi qua mất [Dm]cơ hội xa.

Thành tâm [G7]con cầu xin Ngài vui giúp con được [C]sống khôn ngoan.

[C7] Tận trung tận [F]hiến cho Chúa, [Dm] cùng yêu mến [A7]người luôn.

Thiên đàng mừng... [D7]...đón mão triều Ngài [G]ban.

Hôm nay con [C]dâng Ngài [C7] tuổi xuân, tài, [F]trí của con.

[D7] Mỗi giây phút [C]con sống đây, Chúa [A7]ban diệu [Dm]kỳ.

[G] Trong ơn yêu [C]thương Ngài, [C7] hiến dâng Ngài [F]tất sanh con.

[F#dim] Khẩn xin linh [Em]lực tràn tuôn, Ha-[C7]lê-lu-[C]gia!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập