Wu Bing Jian
Dịch lời của Chen Zhen Hua

Câu 1

Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta,

và không lâu rồi vua Jê-sus Chúa oai quyền sẽ lai lâm.

Nguyện dâng Ngài tháng năm đó hồn, thân, trí, lực đây.

Muôn điều đẹp quý thảy thuộc Ngài thôi.

Ngày hôm... ...nay đây, rồi qua mất hội xa.

Thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan.

Tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn.

Thiên đàng mừng... ...đón mão triều Ngài ban.

Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân, tài, trí của con.

Mỗi giây phút con sống đây, Chúa ban diệu kỳ.

Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tất sanh con.

Khẩn xin linh lực tràn tuôn, Ha--lu-gia!

Mới truy cập