Nhạc và lời: Trương Văn Xê

Câu 1

1.Khi Chúa sai đi [C]con quyết vâng [F]lời,

[C7]theo Chúa suốt đời làm tôi nhỏ [F]bé.

Ra đi rao báo cho [Bb]người,

tin [Gm]vui Thiên Chúa muôn [C]đời,

cứu ai lầm [C7]than, dìu ai lạc [A7]lối.

Năng sức của [F]con xin hiến cho [F]Ngài

[C7]dâng Chúa tâm hồn thành kính đơn [F]sơ.

[D7]đời thử thách cuốn [Gm]lôi,

[C]chịu nhiều nỗi đắng [F]cay,

sắc son trong [C7]lòng yêu Chúa thủy [F]chung! [Bb] [F]

Điệp khúc

Chúa kính yêu [C7]ôi! [C7]Chúa kính yêu ôi!

[F]Xin Cha [G7]ban quyền năng cho [C]con.

[C7]Con sẽ ra... [F]...đi khắp bốn phương [F]trời

[C7]gieo giống Tin Lành tỏa ngát hương [F]thơm.

Cho [D7]nhân gian biết Jê-[Gm]sus;

vào [C]đời Ngài gánh đớn [F]đau để

cho con [C7]người vui hưởng tình [F]yêu! [Bb] [F]

Câu 2

2.Ân tứ Chúa ban [C]con mãi giữ [F]gìn,

[C7]khi Chúa tin dùng làm con gặt [F]tốt.

Ra tay nâng đỡ bao [Bb]người

[Gm]đơn hư mất trong [C]đời;

dẫn đưa về [C7]nơi bình an, êm [A7]ấm.

Ban phát yêu [F]thương, rao báo danh [F]Ngài

[C7]con sẽ đi vào đồng lúa trĩu [F]bông.

Không [D7]ham danh tiếng chóng [Gm]qua,

nào [C]màng vật chất hư [F]không,

tín trung theo [C7]Ngài trên lối trần [F]gian! [Bb] [F]

Điệp khúc

Chúa kính yêu [C7]ôi! [C7]Chúa kính yêu ôi!

[F]Xin Cha [G7]ban quyền năng cho [C]con.

[C7]Con sẽ ra... [F]...đi khắp bốn phương [F]trời

[C7]gieo giống Tin Lành tỏa ngát hương [F]thơm.

Cho [D7]nhân gian biết Jê-[Gm]sus;

vào [C]đời Ngài gánh đớn [F]đau để

cho con [C7]người vui hưởng tình [F]yêu! [Bb] [F]


Danh sách hợp âm

Mới truy cập