Sydney E. Cox
Dịch lời của S.E. Cox

Câu 1

Tâm hồn của tôi, nguyện dâng Chúa đây.

Cứu Chúa thương tôi vui lâm trần chịu chết thay.

Ôi, tôi nguyện theo Cứu Chúa trong nơi đầy tăm tối.

Chúa hỡi con theo Ngài vì Ngài chết thay con.

Mới truy cập