William J. Kirpatrick ,1897
Dịch lời của Thomas O. Chisholm, 1897

Câu 1

1.Học theo gương -sus, luôn tha thứ nhân từ;

tràn tuôn sức sống cho nhân thế noi theo.

Học theo gương -sus, yêu thương mỗi linh hồn;

dẫn đưa quay về Chúa hưởng phước lớn lao.

Điệp khúc

Xin được như -sus, giống như Cha yêu thương:

viếng thăm người đơn, giúp ai nao sờn.

Xin nguyện đem hết lòng giúp đỡ cho tha nhân;

đời ta sẽ thỏa vui, phước hạnh muôn phần.

Câu 2

2.Học theo gương -sus, khi đang lúc đau buồn;

trình dâng trước Chúa Cha bao mối ưu tư.

Học theo gương -sus, xin tha thứ cho người

đã gây bao tội lỗi khiến Chúa gánh thay.

Điệp khúc

Xin được như -sus, giống như Cha yêu thương:

viếng thăm người đơn, giúp ai nao sờn.

Xin nguyện đem hết lòng giúp đỡ cho tha nhân;

đời ta sẽ thỏa vui, phước hạnh muôn phần.

Câu 3

3.Học theo gương -sus, ra tay giúp muôn người

ngày nay vẫn khát khao sông nước vĩnh sinh.

Học theo gương -sus, xoa tan vết thương lòng

những ai đang lầm lỡ bước với thế gian.

Điệp khúc

Xin được như -sus, giống như Cha yêu thương:

viếng thăm người đơn, giúp ai nao sờn.

Xin nguyện đem hết lòng giúp đỡ cho tha nhân;

đời ta sẽ thỏa vui, phước hạnh muôn phần.

Mới truy cập