Graham Kendrick
Dịch lời của G. Kendrick

Câu 1

1. Jê-sus đến trong trần gian ban tình thương,

cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương.

Ngài rạng soi lòng con với Tin Lành bình an;

Nhờ tình thương, nhờ chân xa đời lầm than.

Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.

Điệp khúc

Cúi xin Jê-sus xót thương, ban tràn thiên ân từ ngôi thánh,

đốt nung tấm lòng, với lửa thiêng yêu thương.

Cúi xin phước lành, với đức ân tràn dâng như dòng sông sâu.

Ánh dương của Lời Chúa đến trong con đời đời.

Câu 2

2.Con xin đến yên lặng trước ngôi từ nhân,

qua ân điển trong dòng huyết báu -sus.

Lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô,

Được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương.

Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.

Điệp khúc

Cúi xin Jê-sus xót thương, ban tràn thiên ân từ ngôi thánh,

đốt nung tấm lòng, với lửa thiêng yêu thương.

Cúi xin phước lành, với đức ân tràn dâng như dòng sông sâu.

Ánh dương của Lời Chúa đến trong con đời đời.

Mới truy cập