Edwin Excell
Dịch lời của Johnson Oatman, Jr.

Câu 1

[D]1.Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung [A7]quanh [B7]bạn [A7]đây,

[A]Hoặc khi anh cảm [A]thấy mất cả mọi [D]điều [Dadd]này.

Xin anh mau mau đếm các phước lành [A7]Thiên [B7]phụ [A7]ban,

[A]Rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa [D]luôn [A7]tuôn [D]tràn.

Điệp khúc

[D]Xin anh [Bm]đếm các phước lành [A7]Cha luôn ban.

Xin anh [A]hãy kể ra ơn [D]lành [Dadd]tên.

Hãy đếm [G]ơn trên. [A7]Hãy kể [G9]tên linh [A7]ân!

[D]Chắc chắn [A7]anh sẽ [G]thấy các [B7]công [Em]tác [D]Cha [A7]đang [D]làm.

Câu 2

[D]2.Khi anh đang mê mỏi bởi gánh nặng [A7]trên [B7]đời [A7]chăng?

[A]Hoặc cây thập tự [A]của anh mang thật [D]là [Dadd]chăng?

Anh nên mau mau đếm các phước lành [A7]trên [B7]Trời [A7]ban,

[A]Mọi hồ nghi tiêu tán, chắc anh sẽ [D]hát [A7]suốt [D]đàng.

Điệp khúc

[D]Xin anh [Bm]đếm các phước lành [A7]Cha luôn ban.

Xin anh [A]hãy kể ra ơn [D]lành [Dadd]tên.

Hãy đếm [G]ơn trên. [A7]Hãy kể [G9]tên linh [A7]ân!

[D]Chắc chắn [A7]anh sẽ [G]thấy các [B7]công [Em]tác [D]Cha [A7]đang [D]làm.

Câu 3

[D]3.Anh đang trông nơi của cải kẻ giàu [A7]sang [B7]đời [A7]nầy?

[A]Kìa kim ngôn Cha [A]hứa ban kho vô [D]tận [Dadd]mai.

Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng [A7]ban [B7]đầy [A7]dư,

[A]Dầu bao nhiêu gia sản vẫn không thể [D]mua [A7]đâu [D]nào.

Điệp khúc

[D]Xin anh [Bm]đếm các phước lành [A7]Cha luôn ban.

Xin anh [A]hãy kể ra ơn [D]lành [Dadd]tên.

Hãy đếm [G]ơn trên. [A7]Hãy kể [G9]tên linh [A7]ân!

[D]Chắc chắn [A7]anh sẽ [G]thấy các [B7]công [Em]tác [D]Cha [A7]đang [D]làm.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập