Edwin Excell
Dịch lời của Johnson Oatman, Jr.

Câu 1

1.Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây,

Hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều này.

Xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên phụ ban,

Rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn.

Điệp khúc

Xin anh đếm các phước lành Cha luôn ban.

Xin anh hãy kể ra ơn lành tên.

Hãy đếm ơn trên. Hãy kể tên linh ân!

Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.

Câu 2

2.Khi anh đang mê mỏi bởi gánh nặng trên đời chăng?

Hoặc cây thập tự của anh mang thật chăng?

Anh nên mau mau đếm các phước lành trên Trời ban,

Mọi hồ nghi tiêu tán, chắc anh sẽ hát suốt đàng.

Điệp khúc

Xin anh đếm các phước lành Cha luôn ban.

Xin anh hãy kể ra ơn lành tên.

Hãy đếm ơn trên. Hãy kể tên linh ân!

Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.

Câu 3

3.Anh đang trông nơi của cải kẻ giàu sang đời nầy?

Kìa kim ngôn Cha hứa ban kho vô tận mai.

Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư,

Dầu bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đâu nào.

Điệp khúc

Xin anh đếm các phước lành Cha luôn ban.

Xin anh hãy kể ra ơn lành tên.

Hãy đếm ơn trên. Hãy kể tên linh ân!

Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.

Mới truy cập