W. G. Ovens
Dịch lời của Gladys Watkin Roberts

Câu 1

1. Jê-sus đau đớn, chính bởi vì tôi.

Kìa trên cây gỗ, thân Chúa mang bao đau thương.

Ác uế lăn đi xa, tôi được tự do mãi.

Chính Jê-sus mang đau thương trên thân vì tôi.

Câu 2

2. Jê-sus Christ chết, chính bởi vì tôi.

Kìa trên cây gỗ cam chết thay cho thân tôi.

Chúa chết cho tôi nên tôi được chuộc mua mãi.

Chính Chúa trút hơi nơi Gô--tha vì tôi.

Câu 3

3. Jê-sus Christ sống, chính bởi vì tôi.

Vượt qua cơn chết, đem sống vinh quang cho tôi.

Chính Jê-sus đem tôi xa rời nọc sự chết.

Chúa sống hiển vinh đem bao an ninh vì tôi.

Câu 4

4. Jê-sus đang sống, chính bởi vì tôi.

Từ nơi xa thẳm, đang sống lo cho tôi nay.

Chính Chúa đang kêu xin van nài vì tôi cả.

Chính Chúa đang lo cho tôi, xin Cha vì tôi.

Câu 5

5. Jê-sus sẽ đến, chính bởi vì tôi.

Từ thiên cung đến, chân Chúa quang lâm nay mai.

Khắp năm châu muôn muôn dân được nhìn xem Chúa,

chúc tán Christ, Vua muôn Vua, quang lâm vì tôi.

Mới truy cập