Stanton W. Gavitt
Dịch lời của S.W. Gavitt

Câu 1

Hát vang lên tôn vinh chúc tán Vua muôn đời.

-sus Christ ban cho ta một cuộc đời mới.

Cất tiếng ca ngợi Cứu Chúa ta không ngừng,

phước Chúa đã thứ tha hết bao tội tình.

Lòng hoàn toàn trong trắng, đâu còn điều ô dơ nào!

Ngài chuộc hồn thân ta, giữ ta bình an vui sống.

Hát vang lên tôn vinh chúc tán Vua muôn đời.

Sống với Jê-sus ta luôn luôn an bình.

Mới truy cập