Hòa âm: Herman Voss
Giai điệu Bắc Âu

Câu 1

1.Chính tôi xưa chìm trong

tối tăm nơi trần gian,

tâm hồn đớn đau phiền ưu.

Chúa kêu tôi về, đưa dắt lên nơi

đồi cao là nơi thánh --tha.

Điệp khúc

gô-tha nguồn ơn phước,

phát nguyên ra từ Jê-sus.

Chúa xóa bôi muôn tội,

nay sống vui trong tự do,

nhờ dòng huyết --tha.

Câu 2

2. Jê-sus ban quyền năng

giúp tôi nay tự do,

xa rời bóng mây tội ô.

Hát vang cho đời nghe thỏa vui trong

lòng tôi trào dâng đến --tha.

Điệp khúc

gô-tha nguồn ơn phước,

phát nguyên ra từ Jê-sus.

Chúa xóa bôi muôn tội,

nay sống vui trong tự do,

nhờ dòng huyết --tha.

Câu 3

3.Hỡi anh đang mệt mê

khổ đau trong lầm than

nơi trần thế vương sầu cay;

đến ngay trên đồi xem Chúa hy sinh

vì anh bằng dòng huyết --tha.

Điệp khúc

gô-tha nguồn ơn phước,

phát nguyên ra từ Jê-sus.

Chúa xóa bôi muôn tội,

nay sống vui trong tự do,

nhờ dòng huyết --tha.

Câu 4

4.Đến nơi chân Ngài dâng

nỗi âu lo phiền ưu,

cho đời sống vui từ đây.

Hỡi anh mau về bên Jê-sus nhận

tình yêu tại nơi thánh --tha.

Điệp khúc

gô-tha nguồn ơn phước,

phát nguyên ra từ Jê-sus.

Chúa xóa bôi muôn tội,

nay sống vui trong tự do,

nhờ dòng huyết --tha.

Mới truy cập