Norah E. Burne
Dịch lời của Leland Green

Câu 1

Vinh quang Ha-lê-lu-gia!

Đời tự do trong Ngài;

Vinh quang Ha-lê-lu-gia!

Một cuộc sống mới từ nay.

Muôn tội quyền Ngài buông tha,

Vui mừng về miền nhà Cha,

để đời đời sống bên Ngài.

Vinh quang Ha-lê-lu-gia!

Chúng ta chờ Chúa hồi lai.

Mới truy cập