Merrill Dunlop
Dịch lời của M. Dunlop

Câu 1

-sus ý nghĩa cuộc đời tôi sống,

Jê-sus tất cả cho tôi mãi mãi.

Tôi sẽ nhận được một nơi trước ngai,

Chúa sẽ đưa tôi vào

nơi thánh kia lúc xong công việc.

-sus ý nghĩa cuộc đời tôi sống,

Jê-sus tất cả cho tôi mãi mãi.

Rồi tôi lên nơi vinh hiển,

vì Jê-sus Christ chính lẽ sống đời tôi.

Mới truy cập