Câu 1

1.Nào, phòng đẹp chốn sang giàu,

Nào giường nệm có đâu,

Sinh trong chuồng chiên đó thôi,

Đầu Christ không chỗ gối;

đâu khúc ca tâu hòa,

đâu lòng tri quá,

Không vinh cảnh, chỉ bi trường,

Lều hèn nào còn giường.

Điệp khúc

Ấy khéo không chỗ cho Ngài đấy,

Kíp hoan nghinh Chúa hôm nay,

Kẻo đến thiên môn nghe lời thẹn bấy:

“Không nơi nào thuộc ngươi đây!”

Câu 2

2.Nào, người vì Chúa dâng mình,

Hầu Ngài giờ giáng sinh,

Ai khiêm nhường đâu thấy đây,

Đạo tâm ai sẵn đấy;

Mấy ai khóc than tội mình,

Khát khao về Con Thánh,

Ai mong ơn Chúa thiên đường,

Lều hèn nào còn giường.

Điệp khúc

Ấy khéo không chỗ cho Ngài đấy,

Kíp hoan nghinh Chúa hôm nay,

Kẻo đến thiên môn nghe lời thẹn bấy:

“Không nơi nào thuộc ngươi đây!”

Câu 3

3.Nào, người nhận biết Vua mình,

Nào người chịu tiếp nghinh,

Hoa tươi dầu thơm có nao,

Rặt thanh đao mũi giáo;

Mấy ai kiếm ơn thiên thành,

Mấy ai hầu Con Thánh,

Ai săn sóc giữa canh trường,

Lều hèn nào còn giường.

Điệp khúc

Ấy khéo không chỗ cho Ngài đấy,

Kíp hoan nghinh Chúa hôm nay,

Kẻo đến thiên môn nghe lời thẹn bấy:

“Không nơi nào thuộc ngươi đây!”

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập