Judson Van De Venter
Dịch lời của J.V.De Venter

Câu 1

1.Ngày [G]xưa từ ngôi [C]báu chốn thiên [Em]đàng đầy tươi [G]sáng

Chúa [D7]đã xuống nơi trần gian tối [G]tăm.

Ngày ấy Chúa đã [D7]mang tình yêu [C]đến với thế [G]nhân,

Xóa [Em]hết cô đơn, [D7]sầu đau, khóc [G]than.

Điệp khúc

Im [D7]lặng chịu thương khó, mão gai [G]trên đầu Thiên Chúa,

trần gian đóng đinh [B7]Jê-[Em]sus vào [A7]cây [D]gỗ.

[D7] Lòng yêu [G]thương Ngài tan [E7]vỡ vì thế [C]nhân vì tôi [B7]đó.

Nhớ [Am]ghi [E]ơn Chúa Jê-sus [D7]không [G]mờ.

Câu 2

2.Vì [G]chiên Ngài yêu [C]mến, thế gian [Em]được Ngài thăm [G]viếng.

Chúa [D7]kiếm chiên đưa về nơi nghỉ [G]yên.

Ngài đến với trái [D7]tim đầy nhân [C]ái cứu chúng [G]sinh,

Thế [Em]giới đã quay [D7]mặt không ngắm [G]xem.

Điệp khúc

Im [D7]lặng chịu thương khó, mão gai [G]trên đầu Thiên Chúa,

trần gian đóng đinh [B7]Jê-[Em]sus vào [A7]cây [D]gỗ.

[D7] Lòng yêu [G]thương Ngài tan [E7]vỡ vì thế [C]nhân vì tôi [B7]đó.

Nhớ [Am]ghi [E]ơn Chúa Jê-sus [D7]không [G]mờ.

Câu 3

3.Vì [G]tôi Ngài đau [C]đớn, tấm thân [Em]nhọc nhằn mưa [G]nắng,

Chúa [D7]gánh bao đau buồn không thở [G]than.

Ngài phán: “Cáo có [D7]hang, loài chim [C]có chỗ trú [G]thân...”,

chính [Em]Chúa không nơi [D7]nào trong thế [G]gian.

Điệp khúc

Im [D7]lặng chịu thương khó, mão gai [G]trên đầu Thiên Chúa,

trần gian đóng đinh [B7]Jê-[Em]sus vào [A7]cây [D]gỗ.

[D7] Lòng yêu [G]thương Ngài tan [E7]vỡ vì thế [C]nhân vì tôi [B7]đó.

Nhớ [Am]ghi [E]ơn Chúa Jê-sus [D7]không [G]mờ.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập