Câu 1

1.Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương,

nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường,

Chúa tể muôn sứ thánh nay giáng sinh chỗ tầm thường.

Điệp khúc

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

Câu 2

2.Jê-sus từ Đức Chúa Trời, Thánh quang do chính Thánh quang,

Nhưng đâu khinh thị thân trinh nữ kia bần hàn

Cứu Chúa nay giáng sinh không bởi tinh huyết thành toàn.

Điệp khúc

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

Câu 3

3.Ban âm nhạc thiên sứ đều trỗi vang lên khúc hân hoan,

Thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng:

Sáng danh Cha nơi cao vinh hiển quy Chúa mọi đàng!

Điệp khúc

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

Câu 4

4.Hoan nghinh Thần Nhân -sus giáng sinh giữa chúng tôi,

Bao vinh quang thuộc Anh Nhi thánh kia đời đời;

Đấng Cha sai giáng sinh trong xác thịt, ấy Đạo Trời.

Điệp khúc

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập