Ralph E. Hudson
Theo ý Thi Thiên 23

Câu 1

1.Dòng [Bb]bình tịnh nguyền Chúa đưa [Eb]bầy chiên đến [Bb]hoài,

Đời [Eb]tôi xin quyết [Bb]nương cậy [F7]Ngài;

Đồng [Bb]cỏ xanh [Gm]tươi ngọt [Eb]bùi ngon thay,

Ơn [Bb]Ngài[F7]cùng láng [Bb]lai.

Điệp khúc

Quanh [Bb]đêm luôn [Bb7]ngày lạ thay [Eb]Chúa dẫn dắt [Bb]đây,

Thật [Bb]tôi tin [F7]Ngài, thật [Bb]tôi [F7]nhận [Bb]Ngài;

Nặng nề khi [Gm]trước nay [Eb]Chúa mang hộ [Bb]rồi,

Cực [Eb]nhọc hóa [F7]ra thảnh [Bb]thơi.

Câu 2

2.Vì [Bb]đường hẹp hòi cúi xin [Eb]Ngài hộ tôi [Bb]hoài,

Cho [Eb]tôi đủ sức [Bb]theo kịp [F7]Ngài;

[Bb]cớ thánh [Gm]danh Ngài [Eb]đưa tôi nay,

Tâm [Bb]hồn ca [F7]tụng Chúa [Bb]đây.

Điệp khúc

Quanh [Bb]đêm luôn [Bb7]ngày lạ thay [Eb]Chúa dẫn dắt [Bb]đây,

Thật [Bb]tôi tin [F7]Ngài, thật [Bb]tôi [F7]nhận [Bb]Ngài;

Nặng nề khi [Gm]trước nay [Eb]Chúa mang hộ [Bb]rồi,

Cực [Eb]nhọc hóa [F7]ra thảnh [Bb]thơi.

Câu 3

3.Dầu [Bb]gặp chặng đường khó, đương [Eb]đầu cùng tử [Bb]thần,

Ngài [Eb]đưa tôi bước [Bb]không ngại [F7]ngần

Nhờ [Bb]Chúa ủy [Gm]lạo trọn [Eb]đời hoan hân,

Gậy [Bb]gìn, roi [F7]dạy chí [Bb]nhân.

Điệp khúc

Quanh [Bb]đêm luôn [Bb7]ngày lạ thay [Eb]Chúa dẫn dắt [Bb]đây,

Thật [Bb]tôi tin [F7]Ngài, thật [Bb]tôi [F7]nhận [Bb]Ngài;

Nặng nề khi [Gm]trước nay [Eb]Chúa mang hộ [Bb]rồi,

Cực [Eb]nhọc hóa [F7]ra thảnh [Bb]thơi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập