R. Kelso Carter, 1891
Dịch lời của W. Williams,1745

Câu 1

1.Giê-hô-va, xin dẫn tôi trọn đường,

Vượt qua khỏi cảnh thế nổi trôi;

Dẫu tôi thật bạc nhược, Chúa kiên cường,

Nguyện tay Chúa mau sẽ nắm tôi;

Cứ lấy bánh yêu thương nuôi tôi thường,

Dưỡng dục tôi trọn đời sống vui,

Đời tôi sống thỏa nguyệnhồi.

Câu 2

2.Mở thiên môn cho suối linh từ Ngài,

Tràn ra tưới khắp cả đến tôi;

Cúi xin Ngài dùng trụ lửa đêm dài,

Trụ mây giữa ban ngày dẫn tôi;

Giê-hô-va ôi, tôi trông mong Ngài,

Dũng lực tôihậu thuẫn tôi,

Thật hậu thuẫn, dũng lực tôi hoài.

Câu 3

3.Lúc chân tôi sắp phải qua Giô-đanh,

Nguyện tôi khỏi tán đảm khiếp can;

Dắt tôi qua ngang dòng nước tuôn mạnh,

Dìu tôi bước lên Ca-na-an;

Chính lúc đó tôi ca vang thiên thành,

Khúc trường ca Jê-sus hiển vang,

Ngợi khen Chúa Jê-sus chân thành.

A-men.

Mới truy cập