Walter Stillman Martin, 1904
Dịch lời của Civilla Martin, 1904

Câu 1

[Bb]1.Giờ bạn gặp [F7]gian truân [Bb]chớ hoang [Gm]mang,

[F7]Nhờ Chúa lo liệu châu [Bb]toàn;

bạn cần dựa [F7]nương trong [Bb]cánh yêu [Gm]đang,

[F7]Nhờ Chúa lo liệu bảo [Bb]an. [Bb7]

Điệp khúc

[Eb]Chúa [Dm]sẽ luôn [Cm]luôn lo [Bb]toan,

[Dm]Trong mỗi năm, [Cm]ngày, [F7]qua cả đời [Bb]nầy;

[Bb]Ngài [Gm]lo chu [Eb]cấp thích [D7]đáng,

[Eb]Chúa sẽ lo [F7]sẵn từng [Bb]giây.

Câu 2

[Bb]2.Bạn gặp hồi [F7]gian lao [Bb]khiến nản [Gm]tâm,

[F7]Nhờ Chúa lo liệu châu [Bb]toàn;

Dọc đường bạn [F7]gặp tai [Bb]ách nhiễu [Gm]xâm,

[F7]Nhờ Chúa lo liệu bảo [Bb]an. [Bb7]

Điệp khúc

[Eb]Chúa [Dm]sẽ luôn [Cm]luôn lo [Bb]toan,

[Dm]Trong mỗi năm, [Cm]ngày, [F7]qua cả đời [Bb]nầy;

[Bb]Ngài [Gm]lo chu [Eb]cấp thích [D7]đáng,

[Eb]Chúa sẽ lo [F7]sẵn từng [Bb]giây.

Câu 3

[Bb]3.Mọi điều cần [F7]nhu do [Bb]Chúa cấp [Gm]chu,

[F7]Nhờ Chúa lo liệu châu [Bb]toàn;

Bạn hằng cậy [F7]trông Chúa [Bb]ắt phỉ [Gm]phu,

[F7]Nhờ Chúa lo liệu bảo [Bb]an. [Bb7]

Điệp khúc

[Eb]Chúa [Dm]sẽ luôn [Cm]luôn lo [Bb]toan,

[Dm]Trong mỗi năm, [Cm]ngày, [F7]qua cả đời [Bb]nầy;

[Bb]Ngài [Gm]lo chu [Eb]cấp thích [D7]đáng,

[Eb]Chúa sẽ lo [F7]sẵn từng [Bb]giây.

Câu 4

[Bb]4.Dầu bạn bè [F7]phân ly [Bb]phải cố [Gm]đan,

[F7]Nhờ Chúa lo liệu châu [Bb]toàn;

Ngài rịt lành [F7]sầu tâm [Bb]đã vỡ [Gm]tan,

[F7]Nhờ Chúa lo liệu bảo [Bb]an. [Bb7]

Điệp khúc

[Eb]Chúa [Dm]sẽ luôn [Cm]luôn lo [Bb]toan,

[Dm]Trong mỗi năm, [Cm]ngày, [F7]qua cả đời [Bb]nầy;

[Bb]Ngài [Gm]lo chu [Eb]cấp thích [D7]đáng,

[Eb]Chúa sẽ lo [F7]sẵn từng [Bb]giây.

Câu 5

[Bb]5.Dầu gặp rèn [F7]thử đau [Bb]đớn đến [Gm]đâu,

[F7]Nhờ Chúa lo liệu châu [Bb]toàn;

Bạn mệt, dựa [F7]ngực Chân [Bb]Chúa mau [Gm]mau,

[F7]Nhờ Chúa lo liệu bảo [Bb]an. [Bb7]

Điệp khúc

[Eb]Chúa [Dm]sẽ luôn [Cm]luôn lo [Bb]toan,

[Dm]Trong mỗi năm, [Cm]ngày, [F7]qua cả đời [Bb]nầy;

[Bb]Ngài [Gm]lo chu [Eb]cấp thích [D7]đáng,

[Eb]Chúa sẽ lo [F7]sẵn từng [Bb]giây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập