Walter Stillman Martin, 1904
Dịch lời của Civilla Martin, 1904

Câu 1

1.Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang,

Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;

bạn cần dựa nương trong cánh yêu đang,

Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Điệp khúc

Chúa sẽ luôn luôn lo toan,

Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;

Ngài lo chu cấp thích đáng,

Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

Câu 2

2.Bạn gặp hồi gian lao khiến nản tâm,

Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;

Dọc đường bạn gặp tai ách nhiễu xâm,

Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Điệp khúc

Chúa sẽ luôn luôn lo toan,

Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;

Ngài lo chu cấp thích đáng,

Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

Câu 3

3.Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu,

Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;

Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu,

Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Điệp khúc

Chúa sẽ luôn luôn lo toan,

Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;

Ngài lo chu cấp thích đáng,

Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

Câu 4

4.Dầu bạn bè phân ly phải cố đan,

Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;

Ngài rịt lành sầu tâm đã vỡ tan,

Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Điệp khúc

Chúa sẽ luôn luôn lo toan,

Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;

Ngài lo chu cấp thích đáng,

Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

Câu 5

5.Dầu gặp rèn thử đau đớn đến đâu,

Nhờ Chúa lo liệu châu toàn;

Bạn mệt, dựa ngực Chân Chúa mau mau,

Nhờ Chúa lo liệu bảo an.

Điệp khúc

Chúa sẽ luôn luôn lo toan,

Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy;

Ngài lo chu cấp thích đáng,

Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

Mới truy cập