Ira D.Sankey, 1904
Dịch lời của Samuel O'Maley Cluff, Thế kỷ 19

Câu 1

[G]1.Mỗi ngày, Chân Chúa,

tôi khẩn [D7]thiết cầu nguyện [G]trên trời,

Một mình Jê-sus rất thương tôi,

không [A]bạn nào [D7]thương.

Ngài [G]bằng lòng thương xót luôn

hết [D7]mỗi người thật [G]khiêm nhường,

Tôi [C]trông mong Jê-[G]sus [A7]tôi,

cũng [G]Cứu [D7]Chúa của [G]anh.

Điệp khúc

Tôi [G]đã khẩn Chúa giúp anh,

Ban cho anh những ơn lành,

Tôi [C]chuyên tâm cầu [G]nguyện luôn,

Khẩn [D7]thiết kêu nài Cha [G]thánh.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập