Ira D.Sankey, 1904
Dịch lời của Samuel O'Maley Cluff, Thế kỷ 19

Câu 1

1.Mỗi ngày, Chân Chúa,

tôi khẩn thiết cầu nguyện trên trời,

Một mình Jê-sus rất thương tôi,

không bạn nào thương.

Ngài bằng lòng thương xót luôn

hết mỗi người thật khiêm nhường,

Tôi trông mong Jê-sus tôi,

cũng Cứu Chúa của anh.

Điệp khúc

Tôi đã khẩn Chúa giúp anh,

Ban cho anh những ơn lành,

Tôi chuyên tâm cầu nguyện luôn,

Khẩn thiết kêu nài Cha thánh.

Mới truy cập