C.R.Dunbar, 1882
Dịch lời của R.E.Hudson, 1882

Câu 1

1.Đời [F]sống tôi phó nhờ Chúa cai quản,

Là Chiên chẳng vít đã [C7]thay lỗi tôi;

Hằng [F]muốn trung tín với [F7]Chúa không [Bb]thôi,

Hỡi [F]Jê-sus, [C7]Chúa trên [F]trời.

Điệp khúc

Nguyện sống với Đấng bị đóng đinh chết,

Lòng tôi sẽ hớn hở, vui vẻ thay!

Nguyện sống với Đấng chết thế tôi nay.

Hỡi Jê-sus Chúa tôi ôi.

Câu 2

2.Lòng [F]quyết xác tín Ngài rước tôi hẳn,

Ngài xưa đã chết, để [C7]tôi sống đây.

Nhờ [F]Chúa cho đến mãi [F7]mãi không [Bb]thôi,

Hỡi [F]Jê-sus, [C7]Chúa tôi [F]ôi!

Điệp khúc

Nguyện sống với Đấng bị đóng đinh chết,

Lòng tôi sẽ hớn hở, vui vẻ thay!

Nguyện sống với Đấng chết thế tôi nay.

Hỡi Jê-sus Chúa tôi ôi.

Câu 3

3.Ồ! [F]Chúa đã chết tại Gô-gô-tha;

Hồn tôi thỏa bấy, bởi [C7]ơn thứ tha!

[F]Chúa, tôi quyết hiến [F7]cả thân [Bb]tôi,

Bởi [F]Jê-sus [C7]cứu tôi [F]rồi.

Điệp khúc

Nguyện sống với Đấng bị đóng đinh chết,

Lòng tôi sẽ hớn hở, vui vẻ thay!

Nguyện sống với Đấng chết thế tôi nay.

Hỡi Jê-sus Chúa tôi ôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập