C.R.Dunbar, 1882
Dịch lời của R.E.Hudson, 1882

Câu 1

1.Đời sống tôi phó nhờ Chúa cai quản,

Là Chiên chẳng vít đã thay lỗi tôi;

Hằng muốn trung tín với Chúa không thôi,

Hỡi -sus, Chúa trên trời.

Điệp khúc

Nguyện sống với Đấng bị đóng đinh chết,

Lòng tôi sẽ hớn hở, vui vẻ thay!

Nguyện sống với Đấng chết thế tôi nay.

Hỡi Jê-sus Chúa tôi ôi.

Câu 2

2.Lòng quyết xác tín Ngài rước tôi hẳn,

Ngài xưa đã chết, để tôi sống đây.

Nhờ Chúa cho đến mãi mãi không thôi,

Hỡi -sus, Chúa tôi ôi!

Điệp khúc

Nguyện sống với Đấng bị đóng đinh chết,

Lòng tôi sẽ hớn hở, vui vẻ thay!

Nguyện sống với Đấng chết thế tôi nay.

Hỡi Jê-sus Chúa tôi ôi.

Câu 3

3.Ồ! Chúa đã chết tại Gô-gô-tha;

Hồn tôi thỏa bấy, bởi ơn thứ tha!

Chúa, tôi quyết hiến cả thân tôi,

Bởi -sus cứu tôi rồi.

Điệp khúc

Nguyện sống với Đấng bị đóng đinh chết,

Lòng tôi sẽ hớn hở, vui vẻ thay!

Nguyện sống với Đấng chết thế tôi nay.

Hỡi Jê-sus Chúa tôi ôi.

Mới truy cập