William Howard Doane

Câu 1

[G]1.Chúa cho linh hồn vui sướng nghỉ ngơi,

Xin chỉ đi theo tìm [D7]nơi;

[G]Há tôi nay còn vui vẻ đâu [G7]nữa?

[C]Chắc hẳn Jê-sus [D7]đưa hồn [G]tôi.

[D7]Đi trong nẻo Jê-sus soi sáng;

[A7]Ấy bởi Chúa thương tôi [D]lai láng.

[D]Jê-sus dẫn tôi đến [G]Chúa Cha,

[A]Đường xa thay! Thế mà [D7]không xa.

Điệp khúc

Chúa Jê-sus là nơi yên nghỉ tôi,

Tôi chỉ nương nơi Ngài thôi.

Há tôi nay còn mong mỏi chi nữa?

Có chỗ Jê-sus yên lòng thôi.

Câu 2

[G]2.Chúa tha tội rồi, tôi khỏi khổ cay,

Yên nghỉ thay cho hồn [D7]tôi;

[G]Chúa hy sinh rồi, thay lỗi tôi [G7]hết.

[C]Huyết đổ ra cho [D7]tôi lòng [G]trong;

[D7]Xin dâng cả thân tôi cho Chúa,

[A7]Dưới bóng Chúa tôi xin [D]giao phó.

[D]Jê-sus biết tôi yếu [G]đuối thay,

[A]Ngài thương tôi tớ Ngài [D7]không thôi.

Điệp khúc

Chúa Jê-sus là nơi yên nghỉ tôi,

Tôi chỉ nương nơi Ngài thôi.

Há tôi nay còn mong mỏi chi nữa?

Có chỗ Jê-sus yên lòng thôi.

Câu 3

[G]3.Chúa Jê-sus hộ tôi qua chỗ nguy,

Tôi vững thay trong lòng [D7]tôi;

[G]Quỷ Sa-tan tài chi khỏi tay [G7]Chúa,

[C]Chúa giữ tôi luôn, [D7]tôi mừng [G]thay!

[D7]Jê-sus giữ tôi nên tôi thắng,

[A7]Rất đáng kính khen thay [D]danh Chúa.

[D]Trong khi Chết, tôi chẳng [G]khiếp kinh,

[A]Lòng vui thay, cứ nhờ [D7]Jê-sus.

Điệp khúc

Chúa Jê-sus là nơi yên nghỉ tôi,

Tôi chỉ nương nơi Ngài thôi.

Há tôi nay còn mong mỏi chi nữa?

Có chỗ Jê-sus yên lòng thôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập