William Howard Doane

Câu 1

1.Chúa cho linh hồn vui sướng nghỉ ngơi,

Xin chỉ đi theo tìm nơi;

tôi nay còn vui vẻ đâu nữa?

Chắc hẳn Jê-sus đưa hồn tôi.

Đi trong nẻo Jê-sus soi sáng;

Ấy bởi Chúa thương tôi lai láng.

-sus dẫn tôi đến Chúa Cha,

Đường xa thay! Thế mà không xa.

Điệp khúc

Chúa Jê-sus là nơi yên nghỉ tôi,

Tôi chỉ nương nơi Ngài thôi.

Há tôi nay còn mong mỏi chi nữa?

Có chỗ Jê-sus yên lòng thôi.

Câu 2

2.Chúa tha tội rồi, tôi khỏi khổ cay,

Yên nghỉ thay cho hồn tôi;

Chúa hy sinh rồi, thay lỗi tôi hết.

Huyết đổ ra cho tôi lòng trong;

Xin dâng cả thân tôi cho Chúa,

Dưới bóng Chúa tôi xin giao phó.

-sus biết tôi yếu đuối thay,

Ngài thương tôi tớ Ngài không thôi.

Điệp khúc

Chúa Jê-sus là nơi yên nghỉ tôi,

Tôi chỉ nương nơi Ngài thôi.

Há tôi nay còn mong mỏi chi nữa?

Có chỗ Jê-sus yên lòng thôi.

Câu 3

3.Chúa Jê-sus hộ tôi qua chỗ nguy,

Tôi vững thay trong lòng tôi;

Quỷ Sa-tan tài chi khỏi tay Chúa,

Chúa giữ tôi luôn, tôi mừng thay!

-sus giữ tôi nên tôi thắng,

Rất đáng kính khen thay danh Chúa.

Trong khi Chết, tôi chẳng khiếp kinh,

Lòng vui thay, cứ nhờ -sus.

Điệp khúc

Chúa Jê-sus là nơi yên nghỉ tôi,

Tôi chỉ nương nơi Ngài thôi.

Há tôi nay còn mong mỏi chi nữa?

Có chỗ Jê-sus yên lòng thôi.

Mới truy cập