Câu 1

1.Hỡi Giê--va, xin dắt tôi rày,

Lúc trải đường thế khô hạn nay;

Tôi dẫu yếu nhưng Chúasức thần,

Xin hãy lấy tay thánh đỡ nâng;

Bánh của thiên thượng, tôi cúi xin Ngài,

Khiến thỏa lòng đói vượt trần ai.

Câu 2

2.Chúa hãy tuôn dòng sông sống linh trị,

Phát khởi từ suối chân từ bi.

Cây lửa, áng mây dắt tôi suốt đàng,

Trông nước Chúa, dong ruổi vững an;

Chúa hẳn năng lực khiên thuẫn tôi rồi,

Đấng Cứu thục rất oai hùng ôi!

Câu 3

3.Lúc bước tôi đạp trênGiô-đanh,

Mối lo sợ cúi xin trừ thanh

Đưa dẫn lướt trên sóng ma phủ phàng,

Yên ổn bước lên Ca-na-an;

Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy,

Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

Câu 4

4.Thống khổ, nghi sợ, tăm tối, ưu sầu,

Với hổ thẹn quyết không còn đâu;

Bao nẻo tối tăm Chúa đi trước hoài,

Biết có đức tin chẳng biết mai;

Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy,

Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập