Câu 1

Đừng sợ [G]chi, hãy tin [Bm]Ngài,

Đừng suy [Em]nghĩ đến [C]thế gian hay thân [D7]mình;

Quyết cứ nhìn xem [G]Chúa, chăm nhìn [Bm]hoài,

Ngài sẽ [G]đưa vào [D7]nơi trường [G]sinh.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập