Câu 1

Đừng sợ chi, hãy tin Ngài,

Đừng suy nghĩ đến thế gian hay thân mình;

Quyết cứ nhìn xem Chúa, chăm nhìn hoài,

Ngài sẽ đưa vào nơi trường sinh.

Mới truy cập