C. Austin Miles, 1914
Dịch lời của C. A. M

Câu 1

[C]Ôi, cao, cao hơn thiên đàng,

Rộng, rộng vượt [C7]đại dương lai [F]láng,

[G7]Sâu như vực không [C]đáy,

Là tình yêu [G]Cứu [D7]Chúa tôi [G]nay.

[C]Chúa vốn biết tôi lạc loài,

Mà còn nhận [C7]làm con thân [F]ái,

[F]Do lời Kinh Thánh chỉ minh,

[C]Tôi tường tình [F]yêu Jê-sus [G7]chẳng [G7]nhạt [C]phai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập