George T. Caldback, 1877
Dịch lời của Edward H. Bickersteth, 1875

Câu 1

1.Yên chăng, êm chăng

trong ác thế tối tăm nay?

Lòng do huyết báu ứng đáp ngay,

Yên ninh hoài!

Câu 2

2.Yên chăng, êm chăng

trong lúc vất vả bâng khuâng?

Làm theo ý Chúa, Đấng chí nhân,

Yên bội phần!

Câu 3

3.Yên chăng, êm chăng

khi bão tố, lúc đau thương?

Ngực -sus ấy chỗ ta nương,

Yên ninh thường!

Câu 4

4.Yên chăng, êm chăng

khi cách khuất kẻ yêu thương?

Nhờ -sus giữ cho đôi đường,

Yên lạ dường!

Câu 5

5.Yên chăng, êm chăng

u ám bấy cảnh tương lai?

Lòng duy biết Chúa trên ngai,

Yên vui hoài!

Câu 6

6.Yên chăng, êm chăng

sự chết phủ khắp ta nay?

Jê-sus thắng, sứctan ngay,

Yên vui rày!

Câu 7

7.Yên thay, êm thay

tranh chiến sắp dứt nay mai,

Ngài kêu ta đến nơi lạc đài,

Yên ninh hoài!

Mới truy cập