Soạn riêng giọng nam bởi J. D. Olsen
Dịch lời của Jeremiah H. Rankin, 1880

Câu 1

1.Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,

Cứ dẫn dắt cứ giáo huấn thủy chung,

Chăn nuôi anh an ninh trong ơn hồng.

Nguyện Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Điệp khúc

Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em,

Dưới chân Christ chúng ta trùng phùng;

Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em,

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

Câu 2

2.Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,

Giơ tay linh năng luôn che anh cùng,

Ban cho ma-na no nê vui lòng,

Nguyện Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Điệp khúc

Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em,

Dưới chân Christ chúng ta trùng phùng;

Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em,

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

Câu 3

3.Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,

Khi lâm tai ương xui anh nao lòng,

Xin tay Cha linh năng luôn ôm bồng,

Nguyện Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Điệp khúc

Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em,

Dưới chân Christ chúng ta trùng phùng;

Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em,

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

Câu 4

4.Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông,

Phá sóng biển chết rúng nhác hãm xông,

Đem yêu thương tung ra như hương nồng,

Nguyện Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Điệp khúc

Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em,

Dưới chân Christ chúng ta trùng phùng;

Từ rày cho đến lúc tương phùng anh em,

Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

Mới truy cập