Soạn riêng giọng nam bởi J. D. Olsen
Dịch lời của Jeremiah H. Rankin, 1880

Mới truy cập