Trích soạn bởi M. J. Sturgeon, 1898
Ban Nhuận Chánh, 1949

Câu 1

Tôn vinh danh Chúa Cha!

Danh xưng Ngài Tạo Hóa muôn loài,

Hằng cầm quyền thống trị,

lòng nhân Ngài thật rộng lớn vô biên!

Tôn vinh danh Chúa Con!

Oai nghi, năng quyền đồng với Cha Ngài;

Ngài đành giáng trần,

đem thân báu hy sinh đặng cứu ai ai.

Tình nguyện thay người,

Ngài chịu treo trên cây gỗ khổ hình.

Chết, chôn trong mồ trọn ba ngày;

Nhờ Thần linh Cha ban, khiến sống lại rất vinh.

Hằng thay thế người đang khấn nài

tại bên cánh hữu Chúa Cha,

Sắp tái lâm trong vinh hiển

tiếp rước các môn đồ.

Lúc ấy ai nấy ca xướng vang hòa;

Rồi được cùng Ngài cai trị

nghìn muôn thu tôi Chúa vui sum vầy.

Tôi đời đời cùng ca ngợi

Thần Linh Ngôi thứ ba quyền oai,

Dắt tôi vào mọi lối công bình:

Chúa Cha, Chúa Con, luôn Thần Linh siêu hình,

Ba vị hiệp một muôn muôn thu,

quyền năng như nhau, Đếnđời đời tụng vinh.

Tâm nầy thật mừng vô hạn,

Vì Ba Ngôi Chân Chúa ban ơn đầy,

Trong lời lạ lùng ngần,

Từ Thánh Kinh muôn thuở lưu truyền đây,

Đáng tin, không một nét sai dời,

Chứa bao bánh thiêng nuôi hồn tôi trọn đời;

Vậy, hỡi cả dòng dõi tân sinh,

đồng thinh khải ca, Tán mỹ Chúa Ba Ngôi!

Mới truy cập