Ban Nhuận Chánh dịch, 1949

Câu 1

1.Ôi, [D]Chúa của [A7]chúng ta, [D]chính[A7]Vua muôn [D]vua,

Đất [A7]hãy [G]hoan [D]ca [A7]một [D]bài ngợi ơn móc [D]mưa;

Sông núi, biển [A7]khá tôn [D]Chúa[B7]Đấng quyền [Em]oai,

[E]Trời [A]cao [E7]kia, [A]khá [E]hát [A]kính [D]khen [A]Vua [E7]một [A]bài:

Jê-[G]sus, Vua Thánh độc [A7]nhất, quản [G]cai đất, trời, chúng [D]sinh.

Ôi, [A7]ca khen [D]uy danh Chúa muôn [A7]thu quang [D]vinh,

[F#7]Quyền [Bm]năng [F#]đắc [Bm]thắng [A]bất [D]di trên [A7]ngôi siêu [G]trác,

[G] Duy [G#dim]Chúa, Cứu Chúa ta, [F#m]hẳn [Bm] chẳng [D]có [A7]Đấng [D]khác!

Điệp khúc

[A7]Ha-lê-lu-gia! [D]Ha-lê-lu-gia! Hát [G]chúc [D]tán [G]Chúa,

hát kính [A7]khen Chúa! Vua [D]ta [A]duy [D]Chúa,

Vua ta duy Chúa! Ha-lê-[G]lu-[D]gia!

Câu 2

2.Ôi, [D]Chúa của [A7]chúng ta, [D]chính[A7]Vua linh [D]năng,

Chúa [A7]phán [G]một [D]lời [A7]lập [D]thành muôn muôn quốc [D]dân;

Do ý chỉ [A7]Chúa muôn [D]Chúa, trời [B7]đất định [Em]yên,

[E]Vâng [A]theo [E7]tiếng [A]Chúa [E]phán, [A]sóng [D]gió [A]êm [E7]lặng [A]liền;

Ngợi [G]Chúa công nghĩa, toàn [A7]thánh, chí [G]nhân dẫy đầy cứu [D]ân,

Vui [A7]canh tân [D]muôn muôn ác nhân [A7]nên linh [D]nhân;

[F#7]Lượng [Bm]nhân [F#]ái [Bm]của [A]Chúa [D]cao sâu [A7]khôn[G]tả,

[G] Ta [G#dim]vốn đã chết, nay [F#m]sống [Bm] hưởng [D]phước [A7]quí [D]hóa.

Điệp khúc

[A7]Ha-lê-lu-gia! [D]Ha-lê-lu-gia! Hát [G]chúc [D]tán [G]Chúa,

hát kính [A7]khen Chúa! Vua [D]ta [A]duy [D]Chúa,

Vua ta duy Chúa! Ha-lê-[G]lu-[D]gia!

Câu 3

3.Ôi, [D]Chúa của [A7]chúng ta, [D]chính[A7]Vua duy [D]tôn,

Sống [A7]bao [G]lâu [D]ta [A7]nguyện [D]làm rạng danh Chúa [D]luôn;

Ca xướng, tán [A7]mỹ Vua [D]Thánh,[B7]Đấng thủy [Em]chung.

[E]Vui [A]rao [E7]khắp [A]ái [E]đức [A]Chúa [D]lớn [A]lao [E7]lạ [A]lùng.

Nầy [G]đất nên chúc tụng [A7]Chúa, thánh [G]dân hãy cùng tấy [D]ca!

Thân, [A7]tâm, linh [D]luôn châu báu vui [A7]dâng Vua [D]ta,

[F#7]Nguyện [Bm]tin [F#]Vua, [Bm]quyết [A]sống [D]tôn vinh [A7]Vua mãi [G]mãi,

[G] Duy [G#dim]hết ý hết sức [F#m]kính [Bm] mến [D]Chúa [A7]chí [D]ái.

Điệp khúc

[A7]Ha-lê-lu-gia! [D]Ha-lê-lu-gia! Hát [G]chúc [D]tán [G]Chúa,

hát kính [A7]khen Chúa! Vua [D]ta [A]duy [D]Chúa,

Vua ta duy Chúa! Ha-lê-[G]lu-[D]gia!

[G]A-[D]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập