Ban Nhuận Chánh dịch, 1949

Câu 1

1.Ôi, Chúa của chúng ta, chínhVua muôn vua,

Đất hãy hoan ca một bài ngợi ơn móc mưa;

Sông núi, biển khá tôn ChúaĐấng quyền oai,

Trời cao kia, khá hát kính khen Vua một bài:

Jê-sus, Vua Thánh độc nhất, quản cai đất, trời, chúng sinh.

Ôi, ca khen uy danh Chúa muôn thu quang vinh,

Quyền năng đắc thắng bất di trên ngôi siêu trác,

Duy Chúa, Cứu Chúa ta, hẳn chẳng Đấng khác!

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát chúc tán Chúa,

hát kính khen Chúa! Vua ta duy Chúa,

Vua ta duy Chúa! Ha-lê-lu-gia!

Câu 2

2.Ôi, Chúa của chúng ta, chínhVua linh năng,

Chúa phán một lời lập thành muôn muôn quốc dân;

Do ý chỉ Chúa muôn Chúa, trời đất định yên,

Vâng theo tiếng Chúa phán, sóng gió êm lặng liền;

Ngợi Chúa công nghĩa, toàn thánh, chí nhân dẫy đầy cứu ân,

Vui canh tân muôn muôn ác nhân nên linh nhân;

Lượng nhân ái của Chúa cao sâu khôntả,

Ta vốn đã chết, nay sống hưởng phước quí hóa.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát chúc tán Chúa,

hát kính khen Chúa! Vua ta duy Chúa,

Vua ta duy Chúa! Ha-lê-lu-gia!

Câu 3

3.Ôi, Chúa của chúng ta, chínhVua duy tôn,

Sống bao lâu ta nguyện làm rạng danh Chúa luôn;

Ca xướng, tán mỹ Vua Thánh,Đấng thủy chung.

Vui rao khắp ái đức Chúa lớn lao lạ lùng.

Nầy đất nên chúc tụng Chúa, thánh dân hãy cùng tấy ca!

Thân, tâm, linh luôn châu báu vui dâng Vua ta,

Nguyện tin Vua, quyết sống tôn vinh Vua mãi mãi,

Duy hết ý hết sức kính mến Chúa chí ái.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát chúc tán Chúa,

hát kính khen Chúa! Vua ta duy Chúa,

Vua ta duy Chúa! Ha-lê-lu-gia!

A-men.

Mới truy cập