F. Paclus
Ban Nhuận Chánh, 1949

Câu 1

1.Ta cùng hân [Bb]hoan khen Đấng Tạo [Gm]Hóa,

Xây [Eb]dựng đất nước [F7]Việt [Bb]ta;

Từ [F7]Bắc vô Nam, non [Bb]hùng bể sâu,

Một [F7]cõi đông nam miền [Bb]Đại Á Châu,

Hoa [Bb7]cỏ tô màu, non sông thêu [Gm]gấm,

[Eb]nghiệp trải bao [F7]ngàn [Bb]năm.

Câu 2

2.Khen ngợi ơn [Bb]Cha ban phước nòi [Gm]giống,

Bao [Eb]đời vẫn luôn [F7]vầy [Bb]đông;

Dầu [F7]trải qua bao nhiêu [Bb]cuộc bể dâu,

Bồi [F7]đắp non sông, anh [Bb]tài hiếm đâu,

Văn [Bb7]hóa, công nghệ ngày thêm tân [Gm]tiến,

Thêm [Eb]lòa nước non [F7]hùng [Bb]thiêng.

Câu 3

3.Khen ngợi ơn [Bb]Cha ban sản vật [Gm]quý,

Sơn [Eb]kỳ, hải trân [F7]nghèo [Bb]chi;

Gạo [F7]muối, tơ, than, quặng, [Bb]đường Chúa cho,

Ngày [F7]tháng bao nhiêu triệu [Bb]cùng ấm no;

Thương [Bb7]lắm linh hồn còn trong tăm [Gm]tối,

Trông [Eb]chờ Phúc âm [F7]Ngài [Bb]ôi!

Câu 4

4.Đêm ngày cùng [Bb]nhau ta quyết nguyện [Gm]khấn,

Xin [Eb]Ngài đoái giúp [F7]đồng [Bb]nhân

Được [F7]Thánh Linh soi, công [Bb]nhận cứu ân,

Việt [F7]quốc dân nên thiên [Bb]thượng quốc dân,

Đồng [Bb7]trỗi kim cầm ngợi Ba Ngôi [Gm]Thánh,

Vui [Eb]vầy hưởng phước [F7]trường [Bb]sanh!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập