Carl M. Von Weber, 1826
Ban Nhuận Chánh, 1949

Câu 1

1.Hai bạn hãy xây đắp gia đình

Trăm năm trên vuông đá Lời Kinh;

Chung gầy tổ êm ấm hai bạn

Trong bóng cây thập tự diệu vinh.

Câu 2

2.Đây được thấy gia thất hảo hoàn,

Trong bao lơn kiên cố, bình an

Nơi thập giá soi sáng giữ gìn,

Màn sương tiêu ngay, mây tan.

Câu 3

3.Tâm nguyện Chúa Cha giúp mỗi ngày,

Cho đôi tân hôn suốt đời nay;

Linh trình sáng tươi, bước thêm mạnh,

Nêu ái đức Chúa lạ lùng thay.

Câu 4

4.Xin Ngài dắt đôi lứa đi đường,

Song song lên cung thất Hoàng vương;

Nơi nghìn thuở ca khúc sum vầy,

Tuyệt không phân ly, đầy tình thương.

Mới truy cập