Soạn riêng bốn giọng bởi J. D. Olsen
Ban Nhuận Chánh, 1949

Câu 1

[D]1.Thật lạ lùng [A7]thay hôn [D]lễ ban [Em]đầu,

Nguyên [D]chỉ [G]Chúa [D]Cha [A7]nhiệm [D]mầu;

[D]Từ vườn Ê-[A7]đen muôn [D]thuở lưu [Em]truyền,

Kết [D]ước [G]yêu [D]nhau [A7]trọn [D]đời.

Xương [D]thịt do Chúa liên hiệp tri tri,

Yêu [G]mến trăm [D]năm trọn nghì;

[A7] [D]Hậu tự nhiều [A]như cát [D]biển, sao [Em]trời,

Vinh [D]hiển [G]Chúa [D]Cha [A7]đời [D]đời.

Câu 2

[D]2.Kìa, Ca na [A7]xưa hôn [D]lễ lạ [Em]lùng,

Vui [D]có [G]Chúa [D]Con [A7]dự [D]cùng;

[D]Tiệc mừng cùng [A7]nhau chung [D]hưởng ơn [Em]hồng,

Ai [D]nấy [G]thỏa [D]vui [A7]trong [D]lòng.

Hôm [D]nay xin Chúa vui ngự lâm đây,

Ban [G]phước cho [D]đôi bạn nầy,

[A7] [D]Đồng đồng tạc [A]ghi non [D]nước một [Em]lời,

Vinh [D]hiển [G]Chúa [D]Con [A7]đời [D]đời.

Câu 3

[D]3.Lời vàng còn [A7]ghi, hôn [D]lễ đạo [Em]thường,

Do [D]chính [G]Thánh [D]Linh [A7]dạy [D]tường;

[D]Chồng đầu vợ [A7]thân, yêu [D]kính một [Em]niềm,

Khi [D]nắng [G]lúc [D]mưa [A7]không [D]hiềm.

Christ [D]và Hội Thánh tương hiệp tương thông,

Chân [G]lý kia, [D]gương vợ chồng;

[A7] [D]Chồng vợ ngày [A]nay vâng [D]giữ như [Em]lời,

Vinh [D]hiển [G]Thánh [D]Linh [A7]đời [D]đời.

Câu 4

[D]4.Mừng giờ thành [A7]hôn, reo [D]khúc kim [Em]cầm,

Nay [D]Hội [G]Thánh [D]ta [A7]nguyện [D]thầm;

[D]Lạy Ngài đội [A7]ơn đôi [D]lứa ngày [Em]ngày,

Vinh [D]hiển [G]Chúa [D]Ba [A7]Ngôi [D]rày;

Ăn [D]ở soi sáng Tin Lành nơi nơi,

Bông [G]trái như [D]sao trên trời,

[A7] [D]Tận hồi tiệc [A]Chiên trên [D]khoảng không [Em]nầy,

Chung [D]hưởng [G]xướng [D]ca [A7]vui [D]vầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập