Soạn riêng bốn giọng bởi J. D. Olsen
Ban Nhuận Chánh, 1949

Câu 1

1.Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầu,

Nguyên chỉ Chúa Cha nhiệm mầu;

Từ vườn Ê-đen muôn thuở lưu truyền,

Kết ước yêu nhau trọn đời.

Xương thịt do Chúa liên hiệp tri tri,

Yêu mến trăm năm trọn nghì;

Hậu tự nhiều như cát biển, sao trời,

Vinh hiển Chúa Cha đời đời.

Câu 2

2.Kìa, Ca na xưa hôn lễ lạ lùng,

Vui Chúa Con dự cùng;

Tiệc mừng cùng nhau chung hưởng ơn hồng,

Ai nấy thỏa vui trong lòng.

Hôm nay xin Chúa vui ngự lâm đây,

Ban phước cho đôi bạn nầy,

Đồng đồng tạc ghi non nước một lời,

Vinh hiển Chúa Con đời đời.

Câu 3

3.Lời vàng còn ghi, hôn lễ đạo thường,

Do chính Thánh Linh dạy tường;

Chồng đầu vợ thân, yêu kính một niềm,

Khi nắng lúc mưa không hiềm.

Christ Hội Thánh tương hiệp tương thông,

Chân kia, gương vợ chồng;

Chồng vợ ngày nay vâng giữ như lời,

Vinh hiển Thánh Linh đời đời.

Câu 4

4.Mừng giờ thành hôn, reo khúc kim cầm,

Nay Hội Thánh ta nguyện thầm;

Lạy Ngài đội ơn đôi lứa ngày ngày,

Vinh hiển Chúa Ba Ngôi rày;

Ăn soi sáng Tin Lành nơi nơi,

Bông trái như sao trên trời,

Tận hồi tiệc Chiên trên khoảng không nầy,

Chung hưởng xướng ca vui vầy.

Mới truy cập