Bentley DeForest Ackley, 1915
Dịch lời của A. D. Ackley

Câu 1

1.Nghìn muôn thương [F]khó ở Gô-gô-tha,

Yêu [Bb]tôi Christ không bồi [F]hồi;

Dầu Cha cho [F]biết chắc phải đóng đinh,

Chúa [G7]đi, đi không hề [C7]lui;

Dầu Cha cho [F7]biết chắc phải đóng [Bb]đinh,

Ngài [F]càng bước, [C7]bước không [F]lùi.

Câu 2

2.Tại sân Phi [F]lát lúc xử Chúa ta,

Nhân [Bb]dân kêu la nghịch [F]Ngài;

Nào ai yêu [F]Chúa bước đến cãi thay,

Thế [G7]tôi thân Ngài sầu [C7]cay;

Nào ai yêu [F7]Chúa bước đến cãi [Bb]thay,

Lạ [F]kìa, Chúa [C7]thế thân [F]nầy.

Câu 3

3.Kìa, Christ đang [F]đứng thắm dấu tâm thương,

Tay [Bb]chân vết đinh đương [F]còn;

Nhìn lên cây [F]gỗ Chúa chỉ đây nơi,

Xót [G7]thương, nhân từ cùng [C7]hôn;

Nhìn lên cây [F7]gỗ Christ chỉ ấy [Bb]nơi

Nhân [F]từ, ái [C7]tuất vuông [F]tròn.

Câu 4

4.Kìa, Christ đang [F]đứng trước cửa tâm anh,

Do [Bb]anh, thân đau thương [F]đầy;

Vì sao anh [F]chẳng kíp mở cửa ra,

Tiếp [G7]nghinh Jê-sus vào [C7]ngay;

Vì sao anh [F7]chẳng kíp mở cửa [Bb]ra,

Thành [F]thật rước [C7]Chúa hôm [F]nay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập