Câu 1

1.Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha,

Yêu tôi Christ không bồi hồi;

Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,

Chúa đi, đi không hề lui;

Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh,

Ngài càng bước, bước không lùi.

Câu 2

2.Tại sân Phi lát lúc xử Chúa ta,

Nhân dân kêu la nghịch Ngài;

Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,

Thế tôi thân Ngài sầu cay;

Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay,

Lạ kìa, Chúa thế thân nầy.

Câu 3

3.Kìa, Christ đang đứng thắm dấu tâm thương,

Tay chân vết đinh đương còn;

Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ đây nơi,

Xót thương, nhân từ cùng hôn;

Nhìn lên cây gỗ Christ chỉ ấy nơi

Nhân từ, ái tuất vuông tròn.

Câu 4

4.Kìa, Christ đang đứng trước cửa tâm anh,

Do anh, thân đau thương đầy;

Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,

Tiếp nghinh Jê-sus vào ngay;

Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra,

Thành thật rước Chúa hôm nay.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập