Câu 1

1.Tôn Vua Jê-sus ngự quản nhất sanh,

Hiển vinh về Chúa nhân lành;

-gô-tha nguyện Ngài dẫn đến ngay,

Hầu đừng quên mão gai rày.

Điệp khúc

Lòng nầy e quên Ghết--ma-nê,

Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề,

Để nhớ ái đức Jê-sus chan hòa,

Nguyền dìu lên -gô-tha.

Câu 2

2.Hãy chỉ tôi phần mộ xác Chúa chôn,

Chỗ bao người nước mắt tuôn,

cả thiên thần mặc áo trắng tinh,

Hộ vệ Ngài ngủ an bình.

Điệp khúc

Lòng nầy e quên Ghết--ma-nê,

Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề,

Để nhớ ái đức Jê-sus chan hòa,

Nguyền dìu lên -gô-tha.

Câu 3

3.Nối gót Ma-ri một buổi sớm mai,

Thuốc thơm, dầu quý dâng Ngài;

Chúa chỉ tôi mộ Ngài đã bước ra

Nguyền dìu lên -gô-tha.

Điệp khúc

Lòng nầy e quên Ghết--ma-nê,

Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề,

Để nhớ ái đức Jê-sus chan hòa,

Nguyền dìu lên -gô-tha.

Câu 4

4.Hỡi Chúa, tôi nguyềncớ Chúa nay.

Vác thập tự giá tôi rày;

Chén khổ tôi nguyện cùng uống, Chúa ôi,

Ngài vì tôi uống xưa rồi.

Điệp khúc

Lòng nầy e quên Ghết--ma-nê,

Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề,

Để nhớ ái đức Jê-sus chan hòa,

Nguyền dìu lên -gô-tha.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập